Základní údaje

Závod Důl Karviná má dvě důlní lokality: ČSA a Lazy. Například v roce 2013 důl vytěžil více než 2,6 miliónu tun uhlí a bylo vyraženo bezmála 20 kilometrů důlních děl. Pracovalo v něm průměrně přes 4200 zaměstnanců.

Území osady Orlová - Výhoda by měla v případě budoucí těžby v lokalitě v dobývacím prostoru Doubrava u Orlové ovlivňovat činnost lokality ČSA. Ten je otevřen čtyřmi jámami. Vtažná jáma Jan je vyhloubena do hloubky 961,84 m, vtažná jáma ČSA 2 do hloubky 957,90 m, výdušná jáma ČSA 3 do hloubky 1005,00 m a výdušná jáma Doubrava III - sever do hloubky 1176,50 m.

Oblast Výhody bude ovlivněna dobývacími pracemi převážně v 18. kře a částečně ve 13. kře dobývacího prostoru Doubrava u Orlové. Plánuje se dobývání slojí v hloubce 830 až 1140 metrů pod povrchem. 

Dobývací prostor Doubrava u Orlové se nachází v severovýchodní oblasti české části Hornoslezské pánve a jeho rozloha činí 9,5372 km2. Rozkládá se na území těchto měst a obcí:

  • Město Orlová - katastrální území Orlová, Poruba u Orlové a Horní Lutyně
  • Obec Doubrava – katastrální území Doubrava u Orlové
  • Statutární město Karviná – katastrální území Karviná-Doly

Povrch vymezeného dobývacího prostoru představuje zvlněnou parovinu. Dobývacím prostorem protéká Doubravský potok a Doubravská stružka. Celá oblast náleží do hydrologického povodí Odry a dílčího povodí Olše.

Geologické podmínky - hlavními uhlonosnými strukturami produktivního karbonu v předmětné oblasti jsou ostravské a karvinské souvrství. V ostravském souvrství se vyskytují vrstvy (sloje) petřkovické, spodní a svrchní hrušovské, jaklovecké a porubské. Karvinské souvrství je od ostravského provozně odděleno na úrovni stropu mořského horizontu Gaeblera. Karvinské souvrství se stratigraficky dělí na vrstvy (sloje) sedlové, svrchní a spodní sušské a doubravské.

Základní dělení dobývacího prostoru Doubrava u Orlové je dáno tzv. Doubravským zlomem, který dělí dobývací prostor na dvě části, a to jižní část (tzv. mateřské pole) a severní část (tzv. severní pole). Geologické struktury pak rozčleňují dobývací prostor na jednotlivé kry.

 

Fotografie

Lokalita Orlová-Výhoda - ilustrační obrázek

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

+ Fotografie

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA