Aktuální stav

Společnost OKD odeslala na MŽP ČR dokumentaci EIA v souvislosti s plánovaným rozšířením těžby Závodu Důl Karviná


Karviná – Společnost OKD doručila v srpnu 2014 na Ministerstvo životního prostředí ČR dokumentaci k posouzení vlivů hornické činnosti na životní prostředí (tzv. proces EIA) v souvislosti se svým záměrem prodloužit životnost Závodu Důl Karviná, lokality ČSA, a rozšířit dobývání do nových oblastí.

Společnost OKD od počátku posuzovala několik variant rozšíření těžby Závodu Důl Karviná. Po zvážení všech ekonomických dopadů, zhodnocení vlivu na životní prostředí a po dohodě s městem Karviná rozhodlo představenstvo o variantě, která nepočítá s vlivy na průmyslovou zónu Karviná Nové Pole. Těžba také neohrozí oblast Karvinských rybníků zařazenou v registru NATURA 2000.

V porovnání s původní maximalistickou verzí oznámení záměru o pokračování hornické činnosti Závodu Důl Karviná, lokality ČSA, která byla odeslána na MŽP ČR v březnu 2012, pracuje současná dokumentace s redukovanou variantou. Těžba v nových lokalitách by měla začít v roce 2016. Do roku 2023 bude v lokalitě vydobyto více než 16 miliónů tun především koksovatelného uhlí. Z toho v oblasti Starého Města a Doubravy půjde zhruba o 7 miliónů tun, v Orlové-Výhodě o 4 milióny tun.

V novém záměru firma představila variantu, která bude mít zároveň menší vlivy na obydlené oblasti. „S výjimkou lokality Karviná-Staré Město nebudou naším záměrem těžby znemožněny rozvojové aktivity obcí. Redukován je i vliv na lužní lesy v povodí Olše,“ říká provozní ředitel OKD Pavel Hadrava.

„Dokumentace se musela vypořádat se stovkami připomínek ze strany orgánů státní správy a samosprávy, občanských organizací i jednotlivců k našemu původnímu záměru, což je spolu s dalšími legislativními náležitostmi nutnou podmínkou pro možné zahájení těžby. U relevantních připomínek byly připraveny návrhy řešení. Přikládáme projektu velký význam, protože jeho úspěch je pro pokračování těžby v Závodě Důl Karviná nezbytným předpokladem. Jen v tomto případě budeme moci dávat v dole dále práci tisícovkám lidí, z nichž valná většina bydlí na Karvinsku,“ dodává Hadrava.

Podle platné legislativy bude mít nyní kdokoliv 30 dnů na to, aby se k dokumentaci, která bude vyvěšena na úředních deskách úřadů a na internetových stránkách www.cenia.cz, vyjádřil a podal své připomínky. Ty se pak vypořádávají v rámci posudku, který je zpracován expertem jmenovaným MŽP ČR, následuje veřejné projednání a stanovisko ministerstva.

Dalším krokem kromě procesu EIA je vyřešení střetů zájmů dle §33 tzv. horního zákona. V praxi to znamená, že společnost OKD musí uzavřít dohody se všemi majiteli domů a pozemků v lokalitách ohrožených těžbou. Teprve pak je možné podat na příslušný obvodní báňský úřad žádost o povolení hornické činnosti.

 

 

Fotografie

Lokalita Orlová-Výhoda - ilustrační obrázek

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

+ Fotografie

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA